Regulamin sklepu MAVEX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAVEX

 1. Definicje
  • Sprzedawca lub MAVEX – KLAPP Cosmetics Polska sp z o o z siedzibą w Skórzewie pod adresem: Skórzewo, ul. Poznańska 131, 60-185 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
   w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397479, posiadająca NIP: 7773219684 oraz REGON: 301900038, wysokość kapitału zakładowego: PLN 10.000,00.
  • Dane kontaktowe

KLAPP Cosmetics Polska sp z o o

Skórzewo ul. Poznańska 131, 60-185 Poznań

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail: info@sklepmavex.pl  oraz numerami telefonów +48 61 86 39 296 lub +48 61 86 39

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem info@sklepmavex.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem info@sklepmavex.pl
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą
  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami
  i innymi stosownymi przepisami prawa lub inne dowody należycie potwierdzające wszystkie istotne warunki Umowy.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.
 • Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym MAVEX Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Miejsce Dostawy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.
 • Płatność – metody dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i Dostawę wskazane pod adresem info@sklepmavex.pl
 • Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  z późniejszymi zmianami.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Internetowym MAVEX jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem danej Umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot Umowy.
 • Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego MAVEX działającego pod adresem http://sklepmavex.pl, który określa warunki i zasady, na jakich MAVEX dokonuje sprzedaży i dostawy zamówionych Produktów oraz określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 • Rzecz – rzecz ruchoma (towar) mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy.
 • Sklep Internetowy MAVEX – sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklepmavex.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość
  w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących.
 • Użytkownik – użytkownik Sklepu Internetowego MAVEX (w tym Kupujący).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę Kupującego złożoną w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia Umowy, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego MAVEX określające: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj płatności; Miejsce Dostawy, dane Kupującego.
 1. Ogólne warunki
  • Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku umów zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia
   1980 r. nie znajdują zastosowania.
  • Miejsce Dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym MAVEX są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. MAVEX może w dowolnej chwili zmienić ceny Produktów, przy czym cena zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będzie wiążąca dla Umowy zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
  • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 2. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: treści Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf, oraz linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy
 3. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego Miejsca Dostawy, wydrukowanego dowodu zakupu.
  • MAVEX nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość (w szczególności opłaty związane z korzystaniem z Internetu).
  • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego MAVEX, w tym do złożenia Zamówienia, niezbędne jest spełnienie poniższym wymagań:
 4. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu,
 5. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0.20 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 45.0.2 lub wyższej, Opera 36.0.2130.65 lub wyższej, Google Chrome 50.0.2661.87 lub wyższej, Apple Safari 8.0.6 lub wyższej,
 6. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  • W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Produktów i ich stosowania, wszelkich zagadnień dodatkowych lub porad, Kupujący może zwrócić się do MAVEX, kontaktując się poprzez Dane kontaktowe wskazane w pkt 1.2. Regulaminu.
 7. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia
  • Zamówienia w Sklepie Internetowym MAVEX można składać siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  • Kupujący składając Zamówienie w Sklepie Internetowym MAVEX powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  • MAVEX może w dowolnej chwili zmienić asortyment Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym MAVEX. Zmiana asortymentu Produktów jest uzależniona
   w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw. Zmiana asortymentu Produktów nie wpływa jednak na Zamówienia złożone przez Kupującego przed taką zmianą.
  • Informacje na temat asortymentu Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym MAVEX nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego
  • Kupujący składa Zamówienie za pomocą Koszyka. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 8. dodanie wybranego Produktu do Koszyka,
 9. potwierdzenie przejścia do kolejnego etapu poprzez skorzystanie z przycisków „Realizuj zamówienie”, a następnie „Dostawa i płatność”,
 10. podanie danych osobowych Kupującego: wybór formy kontaktu (Pan/Pani), imię, nazwisko, e-mail oraz opcjonalnie daty urodzenia („Promocja urodzinowa”), potwierdzenia zgody na otrzymywanie Newslettera („Newsletter”) lub na otrzymywanie ofert od partnerów MAVEX („Program ofert Partnerów”),
 11. podanie danych odbiorcy przesyłki oraz Miejsca Dostawy: imię i nazwisko odbiorcy, adres, kod pocztowy, miasto, kraj dostawy, telefon oraz opcjonalnie nazwy firmy i numeru NIP (w przypadku, gdy Kupującym jest Klient),
 12. wybór sposobu Dostawy,
 13. wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form, tj. przelew tradycyjny, płatność za pobraniem albo PayU (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK),
 14. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności i plików cookies, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyboru zgłoszenia do „Promocji urodzinowej”, „Newslettera” lub „Programu ofert Partnerów”).
 15. złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym MAVEX poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  • Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym MAVEX, Kupujący ma możliwość zapoznania się z główną charakterystyką Produktu, który chce zamówić.
  • Kupujący może zamówić jeden lub więcej Produktów spośród dostępnych w Sklepie Internetowy MAVEX. W Sklepie Internetowym MAVEX mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dotyczące liczby sztuk danego Produktu, który ten sam Kupujący może zamówić w ramach jednej lub większej liczby Zamówień jednego dnia. Informacje
   o takich limitach są widoczne podczas składania Zamówienia. W razie przekroczenia limitu, złożenie Zamówienia nie będzie możliwe (w takim wypadku należy zmniejszyć liczbę zamówionych Produktów w Koszyku).
  • Kupujący ma możliwość sprawdzenia szczegółów planowanego Zamówienia
   i poprawienia ewentualnych błędów aż do momentu skorzystania z przycisku „Zamawiam i płacę”.
  • Z chwilą, gdy Kupujący skorzysta z przycisku „Zamawiam i płacę”, dochodzi do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym MAVEX, zgodnie z treścią Koszyka
   i parametrami Zamówienia (Produkt, cena, liczba sztuk, charakterystyka, sposób i termin Dostawy oraz ewentualne inne parametry) oraz zgodnie z Regulaminem, który stosuje się do tego Zamówienia. Zamówienie oznacza złożenie przez Kupującego oferty zawarcia Umowy, skierowanej do Sprzedawcy. Klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący potwierdza, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  • Po złożeniu Zamówienia, Kupujący nie może samodzielnie anulować Zamówienia – w takim wypadku, jeśli po złożeniu zamówienia Kupujący chce je anulować, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z MAVEX na Dane kontaktowe wskazane w pkt 1.2. Regulaminu. Anulowanie Zamówienia w ten sposób jest możliwe do momentu jego przekazania do wysyłki. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza prawa odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość zgodnie
   z przepisami Prawa konsumenckiego.
  • Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa MAVEX ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. MAVEX, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, wyśle Kupującemu na adres e-mail potwierdzenie jego otrzymania. Takie potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez MAVEX, lecz jest jedynie komunikatem technicznym, potwierdzającym, że zamówienie wpłynęło do MAVEX.
  • Zamówienie wiąże Kupującego przez okres 4 Dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia (złożenie oferty). Oferta przestaje być dla Kupującego wiążąca, jeżeli:
 16. MAVEX w powyższym terminie nie prześle Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
 17. MAVEX odrzuci Zamówienie Kupującego – w sytuacji, o której mowa w pkt 3.13.a Regulaminu.
  • Jeśli po złożeniu Zamówienia przez Kupującego okaże się, że zamówione Produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, MAVEX poinformuje o tym Kupującego drogą elektroniczną (e-mail) w możliwie najkrótszym terminie. W takim wypadku Zamówienie Kupującego:
 18. zostanie odrzucone przez MAVEX w zakresie niedostępnych Produktów (odrzucenie oferty zawarcia Umowy sprzedaży) i w tym zakresie będzie anulowane,
 19. albo – za zgodą Kupującego – status Zamówienia, w zakresie niedostępnych Produktów, zostanie określony jako „oczekujący na dostępność”.
  • W przypadku odrzucenia Zamówienia przez MAVEX, nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. W związku z odrzuceniem Zamówienia przez MAVEX, rachunek Kupującego nie zostanie obciążony płatnością za Zamówienie, a gdyby płatność za Zamówienie została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Kupującemu.
  • Jeśli po złożeniu Zamówienia przez Kupującego okaże się, że zamówione Produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, a Kupujący wyrazi zgodę na dłuższe oczekiwanie na przyjęcie Zamówienia do realizacji, Zamówienie Kupującego nie zostanie odrzucone przez MAVEX w zakresie niedostępnych Produktów. W takim wypadku status Zamówienia zostanie zmieniony na „oczekujący na dostępność”,
   a MAVEX wskaże maksymalny termin realizacji Zamówienia. W okresie, gdy status Zamówienia będzie oznaczony jako „oczekujący na dostępność”, Kupujący będzie związany Zamówieniem do ostatniego dnia maksymalnego terminu realizacji Zamówienia wskazanego przez MAVEX. Jednakże Kupujący w okresie „oczekiwania na dostępność”, do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt 3.16. Regulaminu, będzie uprawniony do rezygnacji z Zamówienia w dowolnej chwili, a pkt 3.14. Regulaminu będzie stosowany odpowiednio.
  • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane Kupującemu przez MAVEX w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie MAVEX
   o przyjęciu oferty (Zamówienia) Kupującego i oznacza zawarcie Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Zamówienia i Regulaminem obowiązującymi w chwili złożenia Zamówienia. Potwierdzenie to stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w Prawie konsumenckim.
  • Treść zawartej Umowy sprzedaży jest przechowywana przez MAVEX, jak również jest przesyłana do Kupującego w formie wiadomości e-mail w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 3.16. Regulaminu.
  • Językiem zawartej umowy sprzedaży jest język polski.
  • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w pkt 7 Regulaminu.
  • Realizacja (przygotowanie do wysyłki) Zamówienia:
 20. płatnego za pobraniem – następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy;
 21. płatnego przelewem – następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie MAVEX,
 22. płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU – następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.
  • MAVEX dokłada należytej staranności, aby Zamówienie zostało zrealizowane (Produkt został wysłany) w jak najkrótszym czasie. Zamówienia są realizowane niezwłocznie,
   w terminie nie dłuższym niż 14 Dni roboczych. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu Miejsca Dostawy, wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży, o którym mowa w pkt 2.4.b. Regulaminu.
  • Wiadomości e-mail związane z realizacją Zamówienia są przesłane na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w chwili składania Zamówienia w Sklepie Internetowym MAVEX. W związku ze złożeniem Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania danych, w tym adresu e-mail i danych do dostawy, aktualnych i zgodnych z prawdą. Skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym opóźnienie w realizacji Zamówienia lub brak możliwości jego realizacji z tej przyczyny, obciążają Kupującego.
  • Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody MAVEX na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 23. Konto użytkownika

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy MAVEX w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login (adres e-mail) i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta użytkownika. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie Internetowym.

 1. Opcje dodatkowe
  • Kupujący może skorzystać z opcji dodatkowych, oferowanych Kupującym przez MAVEX, obejmujących:
 2. Newsletter,
 3. Promocję urodzinową,
 4. Program ofert Partnerów.
  • Kupujący może podać MAVEX swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, czyli informacji marketingowych dotychczących ofert specjalnych, promocji, nowości i innych informacji handlowych związanych z działalnością Sklepu Internetowego MAVEX. Otrzymywanie newslettera odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, stosując się do wskazówek zawartych w treści Newslettera.
  • Kupujący, składając Zamówienie może wskazać swoją datę urodzin (dzień, miesiąc i rok), swój adres e-mail oraz wyrazić stosowną zgodę, w celu otrzymania prezentu urodzinowego przygotowanego przez MAVEX. Regulamin Promocji urodzinowej znajduje się ….
  • Kupujący może podać MAVEX swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert od Partnerów MAVEX. Kupujący może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania ofert od Partnerów MAVEX, stosując się do wskazówek zawartych w treści otrzymywanych wiadomości e-mail. Regulamin Programu ofert Partnerów znajduje się ….
 5. Reklamacje związane z dostawą
  • Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki
   i Produktów.
  • W przypadku przesyłki uszkodzonej lub ubytków zawartości bądź w przypadku niedostarczenia zamówionego Produktu lub stwierdzenia braków ilościowych
   w przesyłce, MAVEX zaleca w szczególności, aby odbiorca przesyłki zażądał sporządzenia z udziałem osoby doręczającej przesyłkę (np. kurier, listonosz) specjalnego protokołu (tzw. „protokół szkody”) lub oświadczenia o stwierdzeniu uszkodzeń lub ubytków, zgodnie z procedurami stosowanymi przez pocztę lub firmę kurierską zajmującą się doręczeniem.
  • Reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z Dostawą można złożyć – według swojego wyboru – do podmiotu świadczącego usługę pocztową lub kurierską (przewozową) lub do MAVEX. Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot.
  • Kupujący, którzy chcą złożyć do MAVEX reklamację związaną z Dostawą, kontaktując się z MAVEX na Dane kontaktowe wskazane w pkt 1.2. Regulaminu.
  • Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 8 Regulaminu.
 6. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
  • Zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego, Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego MAVEX w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować MAVEX o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie pisma na adres siedziby MAVEX: MAVEX COSMETICS POLSKA sp. z o.o. Skórzewo ul. Poznańska 131, 60-185 Poznań lub e-mail: info@sklepmavex.pl). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z ustawowego formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, nie jest to jednak obowiązkowe.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał do MAVEX informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, MAVEX zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jednakże jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
  • Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym MAVEX został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. MAVEX dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
  • MAVEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia MAVEX dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • W związku z odstąpieniem od umowy, Konsument powinien zwrócić otrzymany Produkt do MAVEX niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował MAVEX o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Produktu w związku z odstąpieniem od umowy.
  • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 10. Odpowiedzialność MAVEX za wady; rękojmia
  • MAVEX jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych
   w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W takim wypadku Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację zgodnie z przepisami o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Żadne z postanowień niniejszego rozdziału 7 Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących rękojmi.
  • Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym MAVEX Produkty. Produkty mogą być jednak objęte gwarancją udzieloną przez podmiot trzeci (np. producenta, dystrybutora, importera). Jeśli Produkt jest objęty gwarancją, Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji, może dochodzić roszczeń wobec gwaranta, zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym gwaranta. Wykonanie uprawnień z gwarancji (jeśli Produkt jest objęty gwarancją) nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  • Konsument, który chce złożyć reklamację z tytułu rękojmi, jest proszony w pierwszej kolejności o kontakt z MAVEX:
 11. na adres e-mail: info@sklepmavex.pl
 12. lub pod numerami telefonów +48 61 86 39 296 lub +48 61 86 39 290

W niektórych przypadkach do rozpatrzenia reklamacji nie jest konieczne dostarczenie wadliwego Produktu  – w takim wypadku wystarczające może być przesłanie MAVEX (np. e-mailowo) zdjęć przedstawiających wadę Produktu wraz z przedstawieniem kopii dowodu zakupu. MAVEX pomaga zorganizować przesyłkę wadliwego Produktu na koszt MAVEX.

 • Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie wadliwego Produktu do MAVEX, reklamacje z tytułu rękojmi towarów zakupionych w Sklepie Internetowym MAVEX dokonywane są przez odesłanie wadliwego towaru (na koszt MAVEX) drogą pocztową lub kurierem na adres:

KLAPP Cosmetics Polska sp. z o.o. 

Skórzewo ul. Poznańska 131

60-185 Poznań

 • W treści reklamacji Konsument powinien wskazać przyczynę reklamacji oraz treść swojego żądania. Reklamacja powinna również zawierać dane Konsumenta, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko, adres).
 • Konsument składający reklamację towaru powinien okazać dowód jego zakupu (np. paragon fiskalny, e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia online, e-mailowe potwierdzenie przyjęcia płatności za zamówienie online, e-mailowe potwierdzenie wysłania zamówienia złożonego online, potwierdzenie przelewu z karty/konta). Brak dowodu zakupu, o którym mowa powyżej, w braku innego dowodu wskazującego na odpowiedzialność MAVEX z tytułu rękojmi może skutkować odmownym rozpatrzeniem reklamacji.
 • MAVEX rozpatruje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Konsumenta. Zgodnie z art. 560-561 Kodeksu cywilnego, jeśli sprzedany Produkt ma wadę:
 1. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  • W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, Konsument zwraca reklamowany towar, a Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.
 3. Postanowienia końcowe
  • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem MAVEX deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
  • O zmianach Regulaminu i ich zakresie Użytkownicy korzystający z Konta użytkownika będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Pozostali Użytkownicy będą mogli zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu opublikowanego na stronie http://sklepmavex.pl.
  • Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin Sklepu Internetowego MAVEX (pod adresem: http://sklepmavex.plcontent/3-regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w ramach realizacji Umowy obowiązująca jest treść Regulaminu zaakceptowanego przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę
   o wyborze obowiązywania Regulaminu w nowym brzmieniu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Konsumentem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • MAVEX informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a MAVEX zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • W przypadku sporu MAVEX z Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
  • Odpowiedzialność MAVEX za szkodę poniesioną przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym MAVEX, bez względu na podstawę tej odpowiedzialności, jest w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez Klienta w związku ze złożeniem Zamówienia. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  • MAVEX gromadzi dane osobowe Kupującego, a także, stosownie do okoliczności, dane osobowe odbiorcy zamówienia. Cele i warunki, na jakich MAVEX zbiera i przetwarza dane osobowe, a także prawa osób, których dane dotyczą, są przedstawione w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej w Sklepie Internetowym MAVEX